prev

DongFang FengZheng - Oriental Kite  (2001)

Drachen des Ostens

next

ISBN 7-88408-012-5 (9 787884 080120)
ISRC CN-E22-01-0013-0  V.Z
JiLu YinXiang ChuBanShe JiNan, QingNian DongLu 3, CN 250011

Acht Kapitel zum Drachensteigen unter verschiedenen Wind- und Umwelt-Bedingungen (zwei VCDs)
Eight Chapters on Flying Kites under diverse Flying Conditions (Set of two VCDs)

ThumbnailsCopyright 2008 ff: Hans P. Boehme